Absolutoryjna sesja przed nami!

W najbliższy czwartek, 28 czerwca, w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Ziębicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

W trakcie obrad planowane jest rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  • zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ziębice
  • zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
  • zmiany uchwały Nr 214/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ziębice – obręb Zachód z wyłączeniem obszaru zawartego w obrębie ulicy Wałowej
  • uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice
  • deklaracji zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ziębice na udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego polegającej na realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Nowym Dworze – budowa chodnika etap II”
  • zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych działających w ramach budżetu Gminy Ziębice za 2017 rok
  • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ziębic
  • zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2018 rok
  • przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ziębic:
a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu ws. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2017 rok
b) odczytanie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ziębicach opinii Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Ziębice za 2017 rok oraz wniosku Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ziębic za 2017 rok
c) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu ws. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ziębicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ziębic za 2017 rok
d) dyskusja
e) podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2017 rok
f) podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Ziębic w zakresie wykonania budżetu za 2017 rok.

Obrady rozpoczną się o godz. 14.00 i wstęp na nie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

 

Dodaj komentarz