Regulamin

Regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym ziebice.info

Rozdział I: Definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy ziebice.info, zwany dalej Serwisem, znajdujący się pod adresem internetowym www.ziebice.info.
 2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Wydawca Serwisu.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:
  a) Konto – dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych w Serwisie
  b) Profil – zgromadzone w Serwisie dane Użytkownika; Użytkownik może zmieniać, uzupełniać bądź ograniczać zakres danych zgromadzonych w Profilu
  c) Forum – system komentarzy treści (Postów) zamieszczanych na stronach Serwisu
  d) Newsletter – usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych biuletynów elektronicznych oraz innych informacji pochodzących od Usługodawcy
  e) Post – komentarz Użytkownika zamieszczony w Serwisie
  f) Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu
  g) Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu.

Rozdział II: Warunki ogólne korzystania z usług

 1. Korzystanie z usług świadczonych poprzez Serwis jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.
 2. Każdy Użytkownik korzysta z usług świadczonych poprzez Serwis na własną odpowiedzialność.

Rozdział III: Rejestracja w Serwisie

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem zbioru danych jest Usługodawca.
 2. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
  a) adres poczty elektronicznej
  b) nick
  c) dane o charakterze demograficznym
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych. O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  a) adres IP
  b) wywołany adres internetowy (url)
  c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu
  d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta
  e) innych informacji transmitowanych protokołem http.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 6. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie z usług świadczonych poprzez Serwis Użytkownik wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług poprzez Serwis
  b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych
  c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby poprawy jakości usług świadczonych w Serwisie.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany w Profilu adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez Serwis.
 8. Usługodawca może uzależnić świadczenie niektórych Usług od wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przetwarzanie bądź przekazywanie danych osobowych innym podmiotom w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług. Użytkownik będzie każdorazowo informowany o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie bądź przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.
 9. W trakcie rejestracji w Serwisie Użytkownik powinien podać prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do zarejestrowania Konta.
 10. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik nie może udostępniać danych Konta innym osobom. Jeśli wskutek udostępnienia danych Konta osoba trzecia poniosła jakąkolwiek szkodę, do jej naprawienia zobowiązany będzie Użytkownik.
 11. Likwidacja Konta następuje na żądanie użytkownika przesłane drogą mailową na adres info@ziebice.info. Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.
 12. Likwidacja Konta nie wiąże się z usunięciem z Serwisu danych, Postów itp. wprowadzonych przez Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 13. Usługodawca może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź zlikwidować bez podania przyczyn jego Konto, jeśli:
  a) cel rejestracji jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu
  b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy, popełnienia przestępstwa lub narusza prawa osób trzecich
  c) Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników Serwisu.
  d) Użytkownik zamieszcza w postach reklamy bądź treści obraźliwe lub wulgarne.
 14. W przypadkach mniejszej wagi Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta lub usunięciu bezprawnych bądź niezgodnych z Regulaminem danych wprowadzonych przez Użytkownika.
 15. Usługodawca powiadomi Użytkownika o fakcie zawieszenia lub likwidacji Konta w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej lub poprzez indywidualną wiadomość prywatną.

Rozdział IV: Odpowiedzialność stron

 1. Korzystając z usług świadczonych w Serwisie każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób
  b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu
  c) używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
  d) poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników
  e) stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej
  f) nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.
 2. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności jego hasła dostępowe.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia danych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Zabrania się Użytkownikowi zamieszczać reklamy oraz jakiekolwiek informacje o charakterze komercyjnym.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane rozpowszechniane przez Użytkownika.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników lub osoby trzecie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjęte pod wpływem treści umieszczonych w Serwisie.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis wskutek jakichkolwiek utrudnień niezależnych od Usługodawcy, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do internetu, usług hostingowych i innych.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu lub poszczególnych Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności Serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.
 11. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, w szczególności:
  a) rozpowszechniać treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc bądź treści naruszających dobre obyczaje
  b) używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety
  c) rozpowszechniać utworów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują osobie trzeciej, bez jej zgody
  d) zbierać i przetwarzać danych osobowych innych Użytkowników Serwisu oraz innych danych w sposób niezgodny z przepisami prawa.
 12. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych. O zablokowaniu dostępu bądź usunięciu danych Usługodawca nie musi informować Użytkownika. W takim przypadku Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki zablokowania dostępu bądź usunięcia danych.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) skutki problemów technicznych związanych z działaniem Serwisu, nieprawidłowości działania sieci Internet, przerwy w działaniu Serwisu związane z czasową konserwacją lub przeglądem systemu,
  b) szkody powstałe wskutek nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
  c) skutki powzięcia przez inne osoby informacji o haśle Użytkownika,
  d) skutki uszkodzenia lub utraty bazy danych, awarii sprzętu lub oprogramowania,
  e) skutki zaprzestania świadczenia usługi, w tym za usunięcie danych Użytkownika lub utworów w przypadku likwidacji Serwisu lub likwidacji bazy danych osobowych.

Rozdział V: Warunki korzystania z usługi Forum

 1. Forum to rodzaj Usługi pozwalającej Użytkownikowi na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że jego Posty są powszechnie dostępne w sieci internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi.
 3. Użytkownik może rozpowszechniać wyłącznie treści, których jest autorem bądź przysługują mu prawa do ich wykorzystywania i rozpowszechnienia.
 4. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo bądź terytorialnie licencji na korzystanie z rozpowszechnionych utworów w dowolny sposób.
 5. Usługodawca może, według własnego uznania moderować treści pochodzące od Użytkowników przed ich rozpowszechnieniem na Forum.
 6. Usługodawca może zablokować lub czasowo zawiesić możliwość korzystania przez Użytkownika z Forum, jeśli:
  a) Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych innych osób
  b) sposób korzystania z Forum bądź treści rozpowszechnianie na Forum pozostają w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu
  c) Posty mają charakter reklamowy lub spamerski.

Rozdział VI: Warunki korzystania z usługi Newsletter

 1. Newsletter to usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych biuletynów elektronicznych zawierających powiadomienia o treściach opublikowanych w Serwisie oraz innych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 2. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga założenia Konta w Serwisie, a likwidacja Konta powoduje zaprzestania subskrypcji Newsletterów.
 3. Korzystając z usługi Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany w Profilu adres poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newsletterów.

Rozdział VII: Przepisy końcowe

 1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od powiadomienia Użytkowników.
 2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie bądź przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie lub poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Użytkownika.
 3. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z korzystania usług świadczonych w Serwisie.
 4. Przez rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.