Sesja Rady Miejskiej w lutym: Radni byli jednogłośni

Na pierwszej w 2018 r. sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 1 lutego w ziębickim Ratuszu, rozpatrywano uchwały dotyczące m.in. oświaty, profilaktyki uzależnień, budowy chodnika w Nowym Dworze oraz rozwoju gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Rozmawiano także m.in. o umowach Gminy z ZUK-iem, nie działającym oświetleniu oraz stanie czystości Henrykowa.

Przed rozpoczęciem obrad pożegnano odchodzącego na emeryturę Wiesława Karpierza (na zdjęciu). strażaka, który większość swojego życia zawodowego poświęcił pracy w Ziębicach, gdzie dowodził Państwową Strażą Pożarną, znacznie rozwijając ziębicką jednostkę. Był także zaangażowany w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, sprzyjając ich rozwojowi. Ostatnie lata swojej kariery zawodowej przepracował w Ząbkowicach Śl. oraz w Strzelinie, gdzie pełnił funkcje Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Po tym sympatycznym akcencie 12 obecnych na sali radnych przeszło do procedowania projektów uchwał. Nieobecni tego dnia byli: Stanisław Gruszka, Wacław Iskra i Marek Zając.

Jako pierwsze rozpatrzono dwie uchwały związane z gminną oświatą. Ich uchwalenie było konieczne ze względu na zmiany w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. W obu przypadkach radni byli jednomyślni i głosowali „za”. Najpierw radnym przedstawiono projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ziębice dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Natomiast drugi projekt uchwały dotyczącej oświaty dotyczył ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice. Uchwała określiła wysokość opłat uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat (poprzednio obowiązująca uchwała dotyczyła tylko dzieci w wieku do lat 5). Opłatę za każdą godzinę zajęć wykraczającą poza 5-godzinne bezpłatne nauczanie ustalono na poziomie 1 zł.

W związku z tym, że każda gmina ma obowiązek co roku przedłożyć radnym do uchwalenia program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i problemom społecznym, taki dokument na 2018 r. opracowano również w gminie Ziębice. Na jego wykonanie przeznaczono 240 tys. zł – w przypadku przeciwdziałania alkoholizmowi i 30 tys. – na zwalczanie narkomanii. Są to środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszyscy obecni radni opowiedzieli się za przyjęciem programu.

Następny punkt w porządku obrad Rady Miejskiej przewidywał rozpatrzenie uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego polegającej na wykonaniu dokumentacji technicznej do zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Nowym Dworze-budowa chodnika etap II”. Pierwotnie uchwała została podjęta w kwietniu 2017 r. i przewidywała przeznaczenie na ten cel 30 750 zł. W związku z tym, że zadanie to nie zostało w ubiegłym roku zrealizowane, jeszcze w październiku przeniesiono je na rok 2018. Na lutowej sesji radni musieli ponownie pochylić się nad tym tematem, ponieważ zmieniona uchwała była niezbędna do podpisania porozumienia z Województwem Dolnośląskim, które będzie wykonawcą zadania.

Przed głosowaniem radny Krzysztof Lisowski dopytywał o to, na jakim etapie jest inwestycja. Obecny na sesji Radomir Fijałkowski z Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej zapewniał, że do końca czerwca zostanie wykonana dokumentacja techniczna. Pozostaje jednak kwestia, czy Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu będzie zainteresowane realizacją zadania w tym roku. Fijałkowski wyjaśnił też, że przed przejazdem kolejowym planowane jest zamontowanie specjalnego przejścia – labiryntu, który ma spowodować, że przed przejściem przez tory piesi będą zmuszeni rozejrzeć się. Aby przejście wykonać Gmina będzie musiała zlecić opracowanie dodatkowego projektu. Po tej krótkiej dyskusji radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem projektu uchwały.

Podobnie było w przypadku projektu uchwały w sprawie „Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2018-2020”. Zgodnie z przepisami przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które planują budowę swoich urządzeń, mają obowiązek opracowywać taki obowiązujący przez kilka lat dokument. W styczniu br. Plan został przedłożony burmistrzowi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach. Burmistrz pozytywnie oceniła dokument i przedłożyła go radnym do uchwalenia. Wszyscy obecni radni opowiedzieli się za jego przyjęciem.

Również wszyscy obecni na lutowej sesji radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 r. Zgodnie z nim w trakcie pierwszych sześciu miesięcy tego roku Komisja będzie zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał i sprawami bieżącymi, a dodatkowo: w marcu i kwietniu – oceni ofertę ZCK, w kwietniu – przeanalizuje kwestię pozyskiwania przez Gminę środków zewnętrznych w 2017 r., a w maju i czerwcu – przeprowadzi procedurę absolutoryjną.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2018-2030 był procedowany jako ostatni. Zmiana w dokumencie spowodowana była umową z TAURON i dotyczyła wprowadzenia nowego, wartego 680 tys. zł zadania na konserwację sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na lata 2018-2019.

Przed zakończeniem sesji radni dopytywali jeszcze burmistrz o to, jakie umowy Gmina podpisała w 2018 r. z Zakładem Usług Komunalnych w Ziębicach. Alicja Bira odpowiedziała, że zawarto umowę na utrzymanie dróg pod kątem odśnieżania – do kwietnia (wartość umowy: 80 tys. zł), na utrzymanie cmentarza – na cały rok (16,5 tys. zł miesięcznie) oraz prowadzenie PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) – na 3 miesiące.

Radni dopytywali także o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ziębice – dokument, który jest aktualnie poddany konsultacjom społecznym, o czym… radni nie wiedzieli. Burmistrz poinformowała ich o tym, że dokument jest wyłożony do wglądu w Urzędzie Meijskim oraz jest udostępniony w internecie. W międzyczasie odbyło się otwarte spotkanie, w którym wziął udział tylko jeden mieszkaniec gminy. Radny Lisowski poprosił o zorganizowanie następnego spotkania, a Alicja Bira poinformowała go, że na pewno takie będzie, ponieważ są wniesione uwagi do studium.

Radny Jerzy Koprowski ponownie zwrócił uwagę na problem z oświetleniem – tym razem w Parku Miejskim i na pl. Wolności, gdzie lampy albo się nie świecą, albo są porozbijane. – Czy coś z tym będzie zrobione? – pytał. Burmistrz Alicja Bira odpowiedziała: – Nie mam na to wpływu. Nie wiem jakie przyjąć działanie, żeby przeciwstawić się procederowi niszczenia lamp. Koprowski wskazał, że są odpowiednie służby, które powinny monitorować okolicę, natomiast jeden z rozbitych kloszy jest 10 metrów od kamery…

Radny Zygmunt Kuriata zapytał o puste mieszkania komunalne na ul. Browarnej, pozostałe po nieżyjących już mieszkańcach. Była to już kolejna sesja Rady Miejskiej, podczas której ten temat był poruszany i do tej pory nie udało się znaleźć rozwiązania. – W innych miastach są takie same problemy i inne miasta jakoś sobie z tym radzą – podsumowała ten wątek przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Majewska-Stolarek.

Do innego poruszanego już wielokrotnie tematu – sprzątania (a właściwie niesprzątania) Henrykowa – wrócił też radny Krzysztof Lisowski. Zwrócił uwagę na to, że tak brudno nigdy w Henrykowie nie było i obecnemu utrzymaniu czystości przyznał ocenę niedostateczną…

Agnieszka Rzepka

fot. Agnieszka Rzepka

1
Dodaj komentarz

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
piotr

pani burmistrz nie wie jak przeciwdzialac dewastacji mienia w parku i nie tylko to ja sie pytam kto ma wiedziec zenek spod budki z piwem !!!!!!