Śmieci, śmieci, śmieci – relacja z czerwcowej sesji Rady Miejskiej – cz. 1

O wielu tematach czerwcowej sesji Rady Miejskiej informowaliśmy już w portalu ziebice.info. Nie publikowaliśmy jednak jeszcze relacji z tego posiedzenia. Oto jej pierwsza część.

Już z zapowiadanego porządku obrad wynikało, że zaplanowana na 29 czerwca sesja Rady Miejskiej będzie rekordowo długa. Oprócz 21 projektów uchwał, które miały zostać poddane pod głosowanie Rady, sesja miała dwa dodatkowe punkty w agendzie. Od początku obrad na sali było obecnych 13 radnych, a w ich trakcie dotarło dwóch pozostałych (Stanisław Gruszka i Marek Kuriata). Radni obradowali łącznie… 5 godzin.

Kolej Aglomeracyjna i powrót młodzieży z Brighton – dodatkowymi punktami programu sesji

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Majewska-Stolarek jako pierwszemu głosu udzieliła Arturowi Gulczyńskiemu – dyrektorowi Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Przybył on do Ziębic po to, aby zaprosić Gminę do udziału w projekcie Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej. Więcej na temat tego wystąpienia pisaliśmy tutaj >>

Następnie młodzież, która w czerwcu wizytowała miasto siostrzane Ziębic – Brighton w USA, podzieliła się swoimi wrażeniami z wyjazdu. Wyświetlone również zostały fragmenty sesji Rady Miejskiej w Brighton, podczas której odbyło się oficjalnie powitanie i przedstawienie uczestników wymiany kulturowej z Ziębic. Więcej o wrażeniach uczestników tej wyprawy można przeczytać tutaj >>

Dlaczego nienależnie płacili przez półtora roku?

Na początku obrad radnych skarbnik Gminy Anna Słowik w imieniu burmistrz Alicji Biry zwróciła się do radnych z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Przy tej okazji głos zabrała radna Agata Sobków, która zarzuciła obecnej na sali burmistrz Alicji Birze, że „co najmniej niestosowne” było pobieranie opłaty targowej w sytuacji, kiedy okazało się że od półtora roku Urząd Miejski pobiera ją nienależnie.

Półtora roku temu zmieniły się przepisy dotyczące pobierania tej opłaty i aby Gminy mogły ją nadal pobierać, należało podjąć stosowne uchwały, czego w gminie Ziębice nie zrobiono. Pobieraniem opłaty targowej zajmował się w Ziębicach MKS Sparta Ziębice, który dochód z obsługi ziębickiego targowiska przeznaczał na działalność klubu. Agata Sobków zaapelowała do burmistrz o to, by wyjaśniła wszystkim zainteresowanym, którzy przez półtora roku nienależnie płacili za bilety, w jaki sposób tę szkodę naprawi.

Alicja Bira odpowiedziała: – Projekt dotyczący opłaty targowej był przedkładany Wysokiej Radzie jeszcze w zeszłym roku. Z uwagi na to, że nie został przyjęty, cały czas liczyłam się z tym, że radni wskażą konkretne swoje propozycje i będzie procedowany. Jeżeli chodzi o zwrot tych nienależnie pobranych należności – omówię tą problematykę z radcami prawymi i podejmiemy stosowne decyzje.

Radna Sobków próbowała się jeszcze odnieść do tej wypowiedzi, jednak przewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła jej uwagę, że prosiła aby radni wypowiedzieli się w tej (i innych) sprawach na posiedzeniach komisji, a nie na sesji, podczas której Rada musi rozpatrzeć ponad 20 uchwał. Gdy mimo wszystko radna Sobków próbowała rozwinąć wątek opłat targowych, przewodnicząca Rady Miejskiej odebrała jej głos. W głosowaniu nad zdjęciem projektu uchwały z porządku obrad „za” opowiedzieli się wszyscy obecni radni (13 osób).

Uchwały w sprawie ZCK i MGOPS

Następnie skarbnik Anna Słowik – również na wniosek burmistrz Ziębic – zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/04 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości wchodzących w skład Mienia Komunalnego Gminy Ziębice. Na ten temat radni burzliwie dyskutowali już podczas poprzedniej, majowej sesji (więcej na ten temat można przeczytać tutaj >>). Za zdjęciem projektu z porządku obrad opowiedziało się 12 radnych. Wstrzymał się jeden (Daniel Kumaszka).

Po przyjęciu zmienionego porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej, radni przystąpili do rozpatrywania zaplanowanych na to posiedzenie uchwał.

Jako pierwszą radni rozpatrzyli uchwałę w sprawie nadania statutu Ziębickiemu Centrum Kultury. Uzasadniając konieczność jej podjęcia Mirosław Masłowski, dyrektor ZCK, mówił, że obowiązujący obecnie statut pochodzi z 2005 r. i był tworzony w innej rzeczywistości prawnej i ekonomicznej. Nie uwzględnia zatem aktów i norm prawnych powstałych później. Poza tym proponowany statut uwzględnia zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za przyjęciem tego projektu uchwały było 13 radnych.

Kolejne dwa projekty uchwał omówiła Justyna Smalec, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach. Pierwszy z nich dotyczył uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu osobom podlegającym pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy. Konieczność uchylenia tej uchwały wynikała ze stanowiska Wojewody Dolnośląskiego, który zwrócił samorządom z województwa dolnośląskiego uwagę, że właściwą formą określenia sposobu sprawienia pogrzebu jest akt indywidualny, a nie uchwała określająca sposób sprawiania pogrzebu jako „mający charakter generalny”.

Drugi projekt uchwały dotyczący obszaru pomocy społecznej miał na celu wprowadzić w życie Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Ziębice na lata 2017-2019. Opracowanie i realizacja takich 3-letnich programów wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań własnych gminy. Natomiast do kompetencji rady gminy należy ich uchwalenie. Oba projekty uchwał Rada przyjęła jednogłośnie.

Dotacja na wymianę pieców – jak i dla kogo?

Po tematyce opieki społecznej rozpatrywana była seria projektów uchwał dotyczących ochrony środowiska. W związku z planami przystąpienia Gminy Ziębice do programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, konieczne było określenie zasad, na jakich możliwe byłoby udzielanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na likwidacji źródeł ciepła starej generacji na nowoczesne, przyjazne środowisku. Takie zasady określa regulamin, który radni zaakceptowali jednogłośnie. Jego treść jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w lokalnych przepisach. Do końca 2020 r., zgodnie z przepisami unijnymi, Polska musi osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu odpadów komunalnych. W 2014 i 2015 r. w skali kraju było to 26%. Wprowadzenie niezbędnych zmian ma na celu realizację 50-procentowego celu i uniknięcie nałożenia kar za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu.

W przypadku, gdy przyjęty przez gminy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych różni się od tego określonego w rozporządzeniu, wówczas konieczne jest dokonanie zmian w obowiązujących uchwałach. W 2013 r. Gmina  Ziębice zdecydowała o zbieraniu odpadów jedynie w podziale na trzy frakcje wg zasady suche-mokre. Rozporządzenie ma na celu przygotowanie do ponownego użycia czterech frakcji odpadów komunalnych, tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Jedną z wymagających zmian była uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ziębice. Gdy przewodnicząca Rady Miejskiej przeszła do głosowania, o udzielenie głosu upomniała się radna Agata Sobków, powołując się na statut Gminy mówiący o tym, że głosowanie nad projektami uchwał powinna poprzedzić dyskusja, a dopiero po jej wyczerpaniu następuje głosowanie.

Kto nie mierzy możliwości radnych, a kto lubi publiczność?

Przewodnicząca Majewska-Stolarek wyjaśniła, że z uwagi na dużą liczbę uchwał prosiła radnych o wyczerpanie dyskusji na komisjach i że zawiadomiła o tym radnych z tygodniowym wyprzedzeniem. Poprosiła radną o krótkie pytanie.

Zanim radna je zadała, powiedziała jeszcze, że niezgodny ze statutem jest podział 21 uchwał pomiędzy komisje oraz że żadna z komisji nie miała czasu na dokładne zapoznanie się ze wszystkimi projektami uchwał. Poprosiła też przewodniczącą o mierzenie możliwości radnych: – Kiedy przewodniczący zwoływali posiedzenia komisji w Biurze Rady były 3 projekty uchwał. Dzisiaj miało ich być 21 – zwracała uwagę.

Przewodnicząca Rady Miejskiej zarzuciła radnej Sobków, że „lubi publiczność” i że „na komisjach nie powiedziała ani słowa”. – Dzisiaj sesja jest nagrywana i ma pani wiele do powiedzenia – kontynuowała. Poprosiła radną o zadanie pytań.

Agata Sobków zapytała m.in. o częstotliwość odbierania odpadów – czy jest taka sama, jak w poprzedniej uchwale. Naczelnik Wydziału Środowiska Magdalena Martyn wyjaśniła, że ustawa wskazuje minimalne częstotliwości i w projekcie uchwały częstotliwość jest określona zgodnie z ustawą i że będzie dostosowywana do rzeczywistych potrzeb.

Radna Sobków drążyła jeszcze temat poprzedniego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ziębice, w którym, w przypadku niektórych nieruchomości, częstotliwość była zwiększona. – Trzeba sprawdzić czy jest to zasadne – mówiła. – Jeżeli mieszkańcy widzą konieczność częstszego odbierania, mogą to zgłaszać do Wydziału, a częstotliwość zostanie dostosowana do potrzeb – odpowiedziała naczelnik Wydziału. Radni Regulamin uchwalili jednogłośnie.

Z 15 do 18 i z 10 do 11…

Rozporządzenie Ministra Środowiska wymagało również aktualizacji uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Ziębice. Określa w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ziębicach oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK na terenie gminy Ziębice. Wszyscy obecni radni zagłosowali za przyjęciem projektu uchwały.

Kolejna uchwała była również związana z Rozporządzeniem Ministra Środowiska i dotyczyła wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. Na zlecenie Gminy przeprowadzona została analiza wysokości opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik, a następnie na jej podstawie wykonano kalkulację stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Ziębice.

Przed głosowaniem radna Sobków zwróciła się do burmistrz Alicji Biry z pytaniem czy rzeczywiście chce podnieść te stawki już teraz, tym bardziej że „system się bilansuje”.

Burmistrz wyjaśniała, że w gminie powstaje coraz więcej dzikich wysypisk śmieci, z którymi Gmina musi sobie poradzić. Podwyżka stawek ma to Gminie umożliwić. Mówiła również, że składowisko odpadów w Gaci rokrocznie podwyższa swoje stawki. – Mając na względzie ten czynnik, żeby promować te osoby, które segregują śmieci, więc uważam że podniesienie stawki z 15 do 18 zł, to i tak należymy do gmin, w których ta stawka jest bardzo niska. Z kolei podniesienie stawki przy segregowanych z 10 na 11 zł, to będzie bardziej nobilitować.

Po co podnosić opłaty, skoro system finansuje się?

Burmistrz przytoczyła również stawki obowiązujące w sąsiednich gminach, które wynoszą: w gminie Bardo – za selektywne: 12,50 zł, a za zmieszane: 21,50 zł, Kłodzko – selektywne: 11 zł, zmieszane: 21 zł, Kamieniec Ząbk. stawki ma niższe niż Ziębice, a Strzelin – na podobnym poziomie.

Następnie radny Wacław Iskra odniósł się do spotkania jednej Komisji, podczas której radni usłyszeli, że „świat się nie zawali jak te stawki nie zostaną podniesione”: – Gmina nie powinna dołożyć, gdyż te koszty, które teraz ponoszą mieszkańcy w stosunku do kosztów, jakie ponosi Gmina, bilansują się – uzasadniał. Radny poinformował również, że z tego powodu został złożony formalny wniosek do burmistrz o pozostawienie stawek na dotychczasowym poziomie, poza stawką dla przedsiębiorców, którą proponowano obniżyć.

Alicja Bira odwołała się do swojej wcześniejszej wypowiedzi, dodając: – Wiem, że jest to niepopularna decyzja, ale niestety żeby zapanować nad tym i zadbać o wyposażenie, czy to, co deklarowaliśmy na zakup czy pojemników czy zwiększenia liczby wywozu tych nieczystości, jeżeli taka będzie wymagana, to jest to podyktowane tym, że musimy mieć zabezpieczoną pulę w budżecie, która jest na ten cel przeznaczona.

Po tej wypowiedzi Agata Sobków mówiła, że dopytywała wcześniej o koncepcje, które mogłyby usprawnić system odbioru i zagospodarowania odpadów w gminie i przynieść korzyści mieszkańcom: – To byłoby dla mnie uzasadnieniem propozycji podniesienia stawek. Dopóki jednak Gmina nie przedstawiła ani radnym, ani mieszkańcom swoich planów, wstępnej kalkulacji, to przy finansowaniu się tego systemu (…) nie widzę konieczności podniesienia tej opłaty już dzisiaj – uzasadniała.

Mieszkańcy nie płacili za śmieci, mimo że powinni byli

Radna zgłosiła wniosek formalny o dokonanie w projekcie uchwały zmiany w wysokości stawek: pozostawienie opłaty dla niesegregujących i segregujących odpady na dotychczasowym poziomie oraz zmniejszenie opłaty za pojemnik o pojemności 0.06 m3 – z 51,70 zł do 39 zł miesięcznie.

Naczelnik Wydziału Środowiska odniosła się do wniosku, mówiąc, że radni muszą mieć świadomość, że nie uwzględnienie tej „minimalnej podwyżki” spowoduje, że Gmina będzie dysponowała pieniędzmi wyłącznie na pokrycie minimalnych kosztów i że wówczas nie będzie jej stać m.in. na worki i pojemniki. Wspomniała również o tym, że „ludzie nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji” za odbiór odpadów. – Mnóstwo osób nie płaciło, mimo że powinni byli płacić – dodała. Argumentowała również, że nawet po podwyżce Gmina Ziębice będzie miała jedne z najniższych stawek wśród gmin ościennych.

Agata Sobków zwróciła uwagę, że przy podniesieniu stawek o 3 zł i złotówkę opłaty wcale nie są różnicowane na tyle, żeby stały się atrakcyjne dla tych, którzy nie segregują odpadów.: –Doprowadzamy do stanu odwrotnego: ci, którzy segregowali, będą zmuszeni dokupić nowe pojemniki i w efekcie zdecydują się nie segregować.

Nowe stawki wcale nie zachęcą do sortowania śmieci

Wacław Iskra dodał, że po przedstawieniu kosztów radni zdecydują „czy to będzie 2 zł czy 5” i zaproponował, aby do tematu wrócić w późniejszym terminie, gdy odpowiednie koncepcje i kalkulacje będą przygotowane.

Zarządzona została przerwa po to, aby uwzględnić w projekcie uchwały wnioskowane przez radną Sobków stawki. Natomiast po przerwie radny Krzysztof Lisowski wniósł o wycofanie projektu uchwały w całości. Zwrócił również uwagę, że po sugerowanej przez burmistrz zmianie różnica między stawką za odpady selekcjonowane a stawką za zmieszane wynosiłaby 7 zł i „to byłoby zachętą żeby ludzie zaczęli bardziej „szanować śmieci”.

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych (w międzyczasie do obrad dołączył radny Marek Kuriata). Siedmiu było „za” (Józef Kozłowski, Daniel Kumaszka, Marek Kuriata, Zygmunt Kuriata, Krzysztof Lisowski, Małgorzata Majewska-Stolarek, Marek Zając), sześciu – przeciw (Grzegorz Ciszewski, Stanisław Gruszka, Jerzy Koprowski, Artur Piekarski, Beata Pustułka, Agata Sobków), a jeden wstrzymał się od głosu (Zygmunt Celner).

Ostatni projekt uchwały związany z rozporządzeniem Ministra Środowiska dotyczył wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ziębice. „Za” głosowało 14 radnych.

Budżet obywatelski musi być sprawiedliwy

Ostatni projekt uchwały z obszaru ochrony środowiska jaki pozostał radnym do rozpatrzenia, dotyczył udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020”. Na ten cel przeznaczono po 2 tys. zł rocznie w latach 2017-2019.

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej wróciła również pod obrady uchwała sprzed miesiąca, dotycząca budżetu obywatelskiego na 2018 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 222/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 maja 2017 r.). Okazało się, że konieczne jest przedłużenie terminu składania wniosków do końca lipca. Skarbnik Gminy Anna Słowik tłumaczyła, że zmiana ta wynika z faktu, że budżet obywatelski jest projektem innowacyjnym i wciąż trwają prace nad wprowadzeniem platformy do głosowania i przyjmowania wniosków. Zmieniona również została definicja projektu lokalnego wiejskiego, poprzez wyłączenie z tej grupy projektu sołectwa Ziębice. – W związku z faktem, że Ziębice są również sołectwem, niesprawiedliwe byłoby umożliwianie mieszkańcom Ziębic składania wniosków w trzech kategoriach, gdyż ideą podziału projektów na miejskie i wiejskie było wyodrębnienie miasta Ziębice od pozostałych, typowo wiejskich obszarów – uzasadniała skarbnik Gminy. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

cdn.

 

fot. Agnieszka Rzepka

 

6
Dodaj komentarz

1 Comment threads
5 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Jola

Cytat z pani burmistrz: Wiem, że jest to niepopularna decyzja, ale niestety żeby zapanować nad tym i zadbać o wyposażenie, czy to, co deklarowaliśmy na zakup czy pojemników czy zwiększenia liczby wywozu tych nieczystości, jeżeli taka będzie wymagana, to jest to podyktowane tym, że musimy mieć zabezpieczoną pulę w budżecie, która jest na ten cel przeznaczona”. Bełkot

ania

To jest najlepsze podsumowanie działalności randej ——- Przewodnicząca Rady Miejskiej zarzuciła radnej Sobków, że „lubi publiczność” i że „na komisjach nie powiedziała ani słowa”. – Dzisiaj sesja jest nagrywana i ma pani wiele do powiedzenia

XXX

ZAGADKA. Do kogo pójdziesz po pomoc lub radę w urzędowej sprawie?: a) burmistrz, b) Przewodnicząca RM, c) Radna. Nie ma wątpliwości: odpowiedź c!

kinia

To Przewodnicząca Rady Miejskiej nie zna statutu?

Wera

Sprawdzian dla Przewodniczącej: sprawdzić czy Radna nie brała udziału w dyskusji na komisjach. Na pewno brała, więc Przewodnicząca …… lub się nieelegancko lansuje!

Piotr

Prawie każdy w Ziębicach zna elegancję tej pani. Burmistrz też utrzymuje swój „poziom”.